ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10

ที่มา : แฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ


ภาพประกอบจากแฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรมการสุขภาพแห่งชาติ


ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10  thaihealth


จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 


ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 ครั้งที่ 1/2562 เวทีวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจเขต 10 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร และคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมออกแบบการบูรณาการงาน และ รับฟัง นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ประเมินการทำงานกขป. เขต 10 หลังจากนั้น นพ.พิทักษ์วัชระ ประธาน กขป.เขต 10 วางเป้าหมายการดำเนินงานของ กขป. ปี 3 โดยจะเน้นการทำงานไปเรียนรู้ไปช่วยเคลื่อนงานขาขึ้นและขาเคลื่อนของ กขป. เน้นผลักดันไปสู่ระดับอำเภอ โดยมีการนำเสนอแผนให้ผู้ว่าทราบ เน้นเชื่ิอมงานกับ พชอ. อปท. และเพิ่มทีมทำงานแต่ละประเด็นของทั้ง 5 จังหวัดเพื่อร่วมเป็นกลุ่มขับเคลื่อนงานทั้ง 4 ประเด็นของทั้ง 5 จังหวัด ช่วงบ่ายทีมเลขานำเสนอผลงานความก้าวหน้า ได้แก่ 1.ประเด็นขยะและสิ่งปฎิกูล 2.ประเด็นการลดอุบัติเหตุ 3.ประเด็นเกษตรอินทรีย์ และ 4.ประเด็นการพัฒนาเด็กประถมวัย


เวทีนี้ปิดการประชุมด้วยการนำเสนอภาพรวมการทำงานและเชื่อมงานระหว่างกจป.สมัชชาสุขภาพ พชอ. และธรรมนูญตำบล

Shares:
QR Code :
QR Code