ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา


ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย thaihealth


การประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย


นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน (COACT) ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ว่า


ในการดำเนินการต่อไปของ COACT ต้องวางโครงสร้างการดำเนินงานที่เป็นข้อกำหนดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในแต่ละข้อกำหนด ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาและความต้องการการดูแลของเด็กปฐมวัยของพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวกับแกนนำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลเด็กปฐมวัยได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่เรื่องพัฒนาการ สุขภาพ พฤติกรรมเด็ก


หรือกรณีประเด็นครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย ครอบครัวแหว่งกลาง ต้องมีวิธีการจัดการในเรื่องของการเลี้ยงดู ฉะนั้น ท้องถิ่นและ ศพด.ควรวางมาตรการร่วมกัน เพื่อสร้างข้อกำหนด ซึ่งต้องมองการทำงานให้กว้างขึ้น โดยข้อกำหนดของ ศพด.จะมีการขยายบทบาทการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือพัฒนาการเด็กดีขึ้น ปัญหาลดลง ครอบครัวได้รับสวัสดิการมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ท้องถิ่นต้องรับรู้ ระบบต้องเชื่อมโยงกัน

Shares:
QR Code :
QR Code