ประชาสัมพันธ์ยืดเวลารับผลงานโครงการประกวดสื่อ เป็นวันที่ 15 มี.ค. 54

ประชาสัมพันธ์ยืดเวลารับผลงานโครงการประกวดสื่อ เป็นวันที่ 15 มี.ค. 54

ขยายเวลารับผลงานโครงการประกวดสื่อ เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2554

กพย. (แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดทำโครงการประกวดสื่อสาธารณะฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ

โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้นักศึกษา นักเรียนม.ปลาย ม.ต้น (รวมปวช. ปวส.ในระดับเดียวกัน) ส่งผลงานเข้าประกวด โดยผลิตสื่อในสามรูปแบบ คือ คลิปวีดีโอ แผ่นโปสเตอร์ และการกล่าวสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ “ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ”

ผู้ชนะรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 3 หมื่นบาท (รางวัลที่ 1 มีทั้งหมด 9 รางวัล ตามระดับผู้ส่งผลงานคือ ระดับนักศึกษาปริญญา ม.ปลาย ม.ต้น และตามประเภทผลงานคือ คลิปวีดีโอ แผ่นโปสเตอร์ และการกล่าวสุนทรพจน์)

รายละเอียดการส่งผลงาน ข้อมูลต่างๆ มีอยู่ในเว็บไซด์ www.thaidrugwatch.org

เนื่องจากคณะกรรมการมีมติเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ให้โครงการนี้ขอยืดขยายวันสิ้นสุดรับผลงาน จากเดิมวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 (ตามที่ประกาศในโปสเตอร์) เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2554 จึงขอประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภก.ชาญชัย คุ้มปัญญา (กพย.) 083-019-0010

กพย. (แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา)

โทร 02-218-8452

—————————

โครงการประกวดสื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน มีแบคทีเรียหลายชนิดที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิด และในบางกรณีมีแบคทีเรียบางตัวดื้อต่อยาปฏิชีวนะเกือบทุกชนิดพร้อมๆกัน ก่อให้เกิดปัญหาการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมเพื่อการรักษา การต้องใช้ยาแพงขึ้น การต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้น และขณะที่มีความต้องการยาปฏิชีวนะชนิดใหม่เพื่อต่อสู้กับเชื้อที่ดื้อยาเก่า แนวโน้มการคิดค้นยาใหม่กลับลดลง เพราะประสิทธิภาพของยาในการรักษาโรคติดเชื้อลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเชื้อดื้อยาจึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

แผนงานสร้างกลไกการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกันจัดทำโครงการประกวดสื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีความเข้าใจถึงประเด็นการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล โดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่พร่ำเพรื่ออย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่มาของโครงการดังกล่าว

โครงการนี้มุ่งเน้นให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้ามาร่วมแข่งขันสร้างสื่อในหลายรูปแบบ ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์กับแผ่นพับ การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น และการกล่าวสุนทรพจน์ ภายโต้กรอบแนวคิดหลัก อย่าใช้ยาปฏิชีวนะ ถ้าไม่จำเป็น เพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาเหล่านี้ได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้ยาอย่างสมเหตุผล อันจะขยายผลความเข้าใจดังกล่าวสู่ครอบครัวและชุมชน และทำการสร้างสื่อเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะเกิดการรณรงค์ทั่วทั้งประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุน ให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดจินตนาการ และความสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านการเรียนรู้ในเรื่องยาปฏิชีวนะและปัญหาเชื้อดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม

2. เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการประกวด

3. ได้ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับประชาชนในวงกว้างต่อไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

update:16-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code