ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (e-filing)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  http://llln.me/Bb975I1
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   ศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน บัญชี ภาษี และพัสดุสำหรับภาคี
โทร 02-464-0832-4 ต่อ 19-21    มือถือ 099-049-3991    e-mail : [email protected]
หรือ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารองค์กร (Call Center) สสส. โทร 02–343-1500 กด 3   e-mail : [email protected]
Shares:
QR Code :
QR Code