ประชารัฐหนุนแผนแม่บท `ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน`

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


พันธสัญญาประชารัฐหนุนแผนแม่บท 'ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน' thaihealth


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบประกาศพันธสัญญาประชารัฐหนุนเสริมแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย เพื่อสานพลังสร้างพลเมืองไทยด้วยการอ่านสู่ไทยแลนด์ 4.0


นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศพันธสัญญาประชารัฐหนุนเสริมแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 -2564 เพื่อสานพลังสร้างพลเมืองไทยด้วยการอ่านสู่ไทยแลนด์ 4.0 จากผู้แทน 16 หน่วยงาน อาทิ กรมอนามัย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สภาการศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น โดยกล่าวว่า งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ และวันนี้ (11 ก.พ.61) เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน นับว่าเป็นภาพแห่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นว่าประชาชนพร้อมที่จะส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เติบโตด้วยความพร้อมจากการรักหนังสือ มีนิสัยรักการอ่านเป็นพื้นฐาน แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กระทรวงวัฒนธรรมไม่สามารถขับเคลื่อนเพียงลำพัง โดยต้องทำงานบูรณาการกับทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์ เป็นรากฐานสำคัญของการแสวงหาความรู้และสร้างเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก ส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว ซึ่งการอ่านและการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือและกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพประชาชนให้เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ มีขีดความสามารถ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่กำหนดให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นประเทศไทยยุค 4.0

Shares:
QR Code :
QR Code