ประชาคมชุมชน ปลอดบุหรี่ ปลอดเหล้า

จังหวัดนครนายก และเครือข่ายต่างๆ  ร่วมกันจัดประชาคมชุมชน ปลอดบุหรี่ ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดี

เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย นายชัยพร  ทวีวงษ์ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ร่วมจัดประชุมประชาคมชุมชน ปลอดบุหรี่ ปลอดเหล้า ปลอดโรค  ณ  บ้านเนินสะทอน ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดี ปลอดบุหรี่ ปลอดเหล้า ลดโรคได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ โดยในครั้งนี้ได้มีทีมวิทยากร คือเหล่านักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และ นายชัยพร ทวีวงษ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในด้านพิษภัยของบุหรี่สุราและความรู้ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้เข้มแข็ง

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย นายอรรถพล ใจบ่อแป้น

Shares:
QR Code :
QR Code