ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมกราคม 2561

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมกราคม 2561

รายชื่อผู้ที่ได้รับ “ชุดเซ็ตปฏิทิน สสส.” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณศุภกาญจน์ สีมอญ

2. คุณจรินทร์ยา ยูโซะ

3. คุณนฤมล จิตรทาน

4. คุณเบญญาภา ตันติวงษ์

5. คุณผการัตน์ เลื่อนสกุล

6. คุณพนุพงศ์ กิตติวัจนสกุล

7. คุณรุจิดา สุขใส

8. คุณบัณฑิต นิธิพัฒนพาณิชย์

9. คุณภาวินี วณิชย์จิรัฐติกาล

10. คุณชัชวลี ชูชาติชัยกุลการ

11. คุณธิดา อานทิพย์สุวรรณ

12. คุณสุนันทา เทพพิทักษ์

13. คุณเยือน แย้มขำ

14. คุณนงค์นุช สดชื่น

15. คุณเกรียงศักดิ์ พิชัยกาล

16. คุณภูรินท์ เหมือนสุทธิวงศ์

17. คุณปิยนุช คุณสิริไพบูลย์

18. คุณเพชรรัตน์ วงศ์กมลรัตน์

19. คุณพิมพ์ลักษณ์ ไชยเศรษฐ

20. คุณอารียา เทศะปุรณะ

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดยะลา

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชัยนาท

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสงขลา

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดเชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสมุทรสงคราม

กรุงเทพมหานคร

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…

Shares:
QR Code :
QR Code