ประกาศ ขายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารโครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ประกาศ ขายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารโครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารโครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ตามที่ สสส.ได้ ประกาศ (ร่างครั้งที่ 2) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารโครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2553 แต่เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรภายในกรุงเทพมหานคร รัฐบาลได้ประกาศให้วันจันทร์ที่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการ จึงกระทบต่อการประกาศขายเอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างงานระบบละอุปกรณ์ประกอบอาคาร สสส. จึงขอประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. การขายเอกสารประกวดราคาเดิม วันศุกร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 เป็น วันจันทร์ที่ 24 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553


2. การรับซองและเปิดซองเสนอราคาด้านเทคนิคเดิม วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 เป็น วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553


3. กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเดิม วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 เป็น วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553


4. ผู้มีสิทธิเสนอราคา เสนอราคาที่ตลาดกลางเดิม วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553


5. อื่นๆ ตามรายละเอียด ในประกาศที่แนบ

ดาวน์โหลด ประกวดราคาจ้างงานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ขอบเขตงาน (terms of reference: tor) คลิกที่นี่

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

update 24-05-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code