ประกาศ การจัดจ้างงานบริการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2554

ประกาศ การจัดจ้างงานบริการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2554

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เรื่อง การจัดจ้างงานบริการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2554

ความเป็นมา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นกองทุนจัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกระดับในการสร้างเสริมสุขภาพ ให้มีความตระหนักเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำลายสุขภาพและการรณรงค์ให้ลดการบริโภคสุรา ยาสูบหรือสิ่งที่ทำลายสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง

การดำเนินงานของ สสส. เปรียบเสมือน น้ำมันหล่อลื่นคือการใช้จ่ายทุนเพื่อการประสาน กระตุ้น ผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหรือภาคี เพื่อปรับทิศทางระบบสุขภาพให้มุ่งไปในทางการสร้างเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อการกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (good corporate governance) ผู้ตรวจสอบภายในจึงมีความประสงค์จะจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายใน (out source) มาสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้ คือ

1. สอบทาน งบการเงินระหว่างกาล งวด 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2554”

ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน (เดือนเมษายนพฤษภาคม 2554) หรือตามตกลง

2. สอบทาน ระบบการตรวจสอบโครงการรับทุนของ สสส. ปีงบประมาณ 2552-2553”

ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ เมษายน 2554) หรือตามที่ตกลง

3. สอบทาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สสส.ปีงบประมาณ 2553”

ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน (เดือนเมษายน มิถุนายน 2554) หรือตามที่ตกลง

หน่วยงานหรือผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติม

และกำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2554 โดยส่งมายัง

นางสาวปิยพร บรรดาศักดิ์ (งานตรวจสอบภายใน)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

979 /116-120 ชั้น 35 อาคาร เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์

ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400

ศึกษาข้อมูลองค์กรเพิ่มเติมได้ที่ www.thaihealth.or.th

หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 02-2980500 ต่อ 1042, 1043 (คุณปิยพร, คุณวราภรณ์)

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

update : 15-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code