ประกาศโครงการการจัดจ้างบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๖ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Shares:
QR Code :
QR Code