ประกาศแจ้งเปลี่ยนเวลาในการฟังคำอธิบายรายละเอียดของกรอบการคัดเลือกของการเปิดรับพันธมิตรผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจำปี 2554

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1)
และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนเวลาในการฟังคำอธิบายรายละเอียดของกรอบการคัดเลือก
ของการเปิดรับพันธมิตรผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์
สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจำปี 2554
เพื่อสร้างรายการโทรทัศน์ตัวอย่างในการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับเด็ก วัย 3-5 ปี และ 8-11 ปี
ตามที่ สสส. และ ส.ส.ท. ได้ดำเนินการประกาศเปิดรับพันธมิตรผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจำปี 2554 เพื่อสร้างรายการโทรทัศน์ตัวอย่างในการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2554 (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.thaihealth.or.th/about/announcement/23010) และจะมีการเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังคำอธิบายรายละเอียดของกรอบการคัดเลือก ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2554 นั้น
ทาง สสส. และ ส.ส.ท. ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาในการฟังคำอธิบายรายละเอียดของกรอบการคัดเลือกของการเปิดรับพันธมิตรผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจำปี 2554 จากเวลา 10.00 น. เป็นเวลา 11.00 น. ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 35 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โดยผู้ที่จะเข้าร่วมสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมรับฟังได้ที่ [email protected] หรือ คุณสุปรียา ทองธนากุล 02-298-0500 ต่อ 5109
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ