ประกาศเปิดรับสื่อป้ายกลางแจ้ง รอบที่ 2 ประจำปี 2554 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
เรื่อง ประกาศเปิดรับสื่อป้ายกลางแจ้ง รอบที่ 2 ประจำปี 2554
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม
ความเป็นมา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ด้วยเจตนารมย์ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนคนไทยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืนนั้น ต้องประกอบไปด้วยการทำงานในลักษณะองค์รวมของทั้งสังคม เป็นการทำงานทั้งในระดับพื้นที่และเชิงประเด็น เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การทำงานสร้างเสริมสุขภาพจึงมีความหลากหลายแต่เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทย
ในการไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์กร การสร้างความเข้าใจกับประชาชนจึงถือเป็นหนึ่งในภารกิจงานที่สำคัญของ สสส. เพราะหากประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขาดความเข้าใจในเรื่องสร้างเสริมสุขภาพ การจะปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพคงจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพได้ถูกเผยแพร่ทั้งความรู้ ต้นแบบ รวมไปถึงแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้องให้กับประชาชน สสส. ได้จัดตั้งสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมขึ้น โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สนับสนุนการดำเนินงานหลักที่ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.
ในแต่ละปี สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม จะกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานหลักภายใน สสส. และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยแผนงานดังกล่าว จะเน้นการสร้างความเข้าใจและการสร้างความร่วมมือกับสื่อในรูปแบบพันธมิตรเครือข่ายด้านการสื่อสาร เพื่อพัฒนาประเด็นสร้างเสริมสุขภาพให้แก่สังคม
และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. จึงได้ดำเนินการเปิดรับพันธมิตรสื่อป้ายกลางแจ้ง โดยมีรายละเอียดมีดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
– เพื่อสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรสื่อป้ายกลางแจ้ง ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นงานสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนให้กับสังคมไทย
– เพื่อพัฒนาเครื่องมือการทำงานสื่อสารเพื่อสังคม ให้ทำหน้าที่ในการสร้างการรับรู้ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแบบยั่งยืนของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนคนไทย
– เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ลักษณะของสื่อป้ายกลางแจ้งบิลบอร์ด ที่สสส.ต้องเปิดรับ
สสส. ต้องการเปิดรับคัดเลือกสื่อป้ายกลางแจ้งบิลบอร์ด billboard เพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
เปิดรับเฉพาะสื่อป้ายกลางแจ้งที่เป็นบิลบอร์ด ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
– พื้นที่ตั้งของสื่อป้ายกลางแจ้งบิลบอร์ด แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่
1. สื่อที่อยู่ในพื้นที่รอบใน กรุงเทพมหานคร
2. สื่อที่อยู่ในพื้นที่บริเวณทางด่วน กรุงเทพมหานคร
3. สื่อที่อยู่ในพื้นที่บริเวณทางออกเมือง ปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร
– คุณสมบัติของสื่อกลางแจ้งบิลบอร์ด ที่นำเสนอต้องมีลักษณะ
1.อยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของงาน สสส. อาทิ ที่พื้นที่ที่มีปริมาณรถผ่านหนาแน่น เป็นแหล่งชุมชน, หรือเป็นเส้นทางการขับขี่รถทางออกเมืองที่คนนิยมใช้
2.สามารถขึ้นป้ายตามระยะเวลาที่นำเสนอในแผนงาน
3.พื้นที่ป้ายที่นำเสนอ ต้องมีโครงสร้างติดตั้งที่ได้มาตรฐานและมีการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่พื้นที่ท้องถิ่นกำหนด พร้อมมีการประกันภัย
ขอบเขตของงานที่ต้องนำเสนอ ประกอบไปด้วย
– สรุปข้อมูลของป้ายที่ต้องการนำเสนอใน file power point ประกอบด้วย
– พื้นที่ตั้ง และขนาดหน้าป้ายรวมถึงแผนที่ตั้งหน้าป้ายพร้อมรูปภาพประกอบ
– ราคาปกติ และราคาส่วนลดที่นำเสนอ สสส.
– เวลาที่สามารถขึ้นป้ายได้
– สิทธิพิเศษ(ในกรณีที่มี)พร้อมมูลค่าของสิทธิพิเศษที่นำเสนอ
– กำหนดอัตราราคาการเปลี่ยนหน้าป้ายในแต่ละครั้งตามวัสดุของการเปลี่ยนหน้าป้าย
เงื่อนไขของผู้นำเสนองานสื่อป้ายกลางแจ้ง
สื่อที่สนใจจะร่วมเสนองานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
– ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมมาก่อน และมีความตั้งใจจริงที่จะนำเสนอประเด็นสู่สังคม
– ผลงานที่เคยทำผ่านมาได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องมีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนถึงความนิยมและคุณภาพของผลงานที่ผ่านมา
– ต้องสามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้นำเสนอเข้ามาได้ โดยต้องเป็นผู้เจรจาตกลงทั้งในเรื่องพื้นที่ตั้งหน้าป้ายกลางแจ้งและราคา
– ต้องเป็นสื่อที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถยืนยันได้ถึงการได้รับอนุญาติให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
– สสส.จะเน้นในการดำเนินงานตรงกับเจ้าของสื่อป้ายกลางแจ้งบิลบอร์ดมากกว่าตัวแทนบริษัท (media broker) เนื่องจากประเด็นสร้างเสริมสุขภาพเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สสส. จึงจำเป็นที่จะต้องเน้นสร้างความเข้าใจในการทำงานสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมโดยตรงกับเจ้าของสื่อและผู้ผลิตสื่อ
ระยะเวลาในการดำเนินการ
งานที่นำเสนอต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2554 – มกราคม 2555 (7 เดือน)
(ทั้งนี้หากงานมีระยะเวลาที่น้อยกว่า หรือมากกว่าระยะเวลาที่กำหนดให้ระบุเหตุผลและเงื่อนไขของการทำงานที่ชัดเจน)
การส่งเอกสารเสนองาน
1. แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเสนองาน โดยสามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มสมัครยื่นความจำนงเข้าร่วมเสนองานผ่านทางอีเมล์ [email protected] ก่อนวันยื่นซอง เพื่อลงทะเบียนรายชื่อ และขอให้ท่านโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับทางเจ้าหน้าที่ ได้ที่ นายฉัตรพล เตชะมังคลานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2298-0500 ต่อ 1019 และส่งเอกสารงานประกอบไปด้วย
เอกสารซองที่ 1
ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการเสนองาน จำนวน 3 ชุด
ส่วนที่ 2 สรุปพื้นที่ป้ายกลางแจ้งบิลบอร์ดที่ต้องการนำเสนอ ตามรายละเอียดขอบเขตของแผนงานที่ต้องนำเสนอ
file power point (hard copy) พร้อมซีดีนำเสนอแผนงาน จำนวน 3 ชุด
ส่วนที่ 3 ประวัติและตัวอย่างผลงานเพื่อสังคม จำนวน 3 ชุด
เอกสารซองที่ 2
ส่วนที่ 1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ระบุวัตถุประสงค์ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 2 ชุด)
โดยรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการ ในกรณีมอบอำนาจ
ให้ยื่นเสนอแผนงาน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจ โปรดระบุให้มีอำนาจต่อรองราคาและลงนาม
ในเอกสารใดๆ แทน พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรอง และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
ประกอบด้วย
2. นำส่งเอกสารงานที่ สสส.อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ชั้น 34 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 ก่อนเวลา 12.00 น.
ระยะเวลาการพิจารณา
1. เปิดรับลงทะเบียนพร้อมกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่ วันที่ 19-30 พฤษภาคม 2554
2. ยื่นซองในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 (ส่งเอกสารงานถึง สสส. ก่อนเวลา 12.00 น.)
3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 (ติดตามผลได้ทาง www.thaihealth.or.th)
หมายเหตุ
*ในกรณีผลงานที่นำเสนอไม่เข้าเกณฑ์ทางสสส.จะดำเนินการในการเปิดคัดเลือกรอบถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสารงาน ได้ที่
นายฉัตรพล เตชะมังคลานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2298-0500 ต่อ 1019
e-mail : [email protected]
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ