ประกาศเปิดรับสมัครนักวิจัย “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านนโยบายส่งเสริมสุขภาพ”

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำลังเปิดรับนักวิชาการรุ่นใหม่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านนโยบายส่งเสริมสุขภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการรุ่นใหม่ทางวิชาการด้านนโยบายสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทยให้มีลักษณะและทักษะผสมผสานทั้งด้านวิชาการ กระบวนการคิด การทำงานเชิงรุก การสื่อสารและอื่นๆ (comprehensive skills)
โครงการฯ ใช้ระบบการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการรุ่นใหม่โดยผ่านกลไกการทำงานวิชาการในสถานการณ์จริง (apprenticeship) ภายใต้กลไกการแนะนำและดูแลของนักวิจัยอาวุโสพี่เลี้ยง (supervisor) และผู้ทรงคุณวุฒิ (mentor) ของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และมีการประสานทำงานเป็นเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ (networking) เพื่อให้นักวิชาการรุ่นใหม่นี้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในบทบาทและตำแหน่งที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของไทยหลังจากจบกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
โครงการฯ มีประเด็นงานวิชาการสำหรับการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการรุ่นใหม่ 11 ประเด็น ได้แก่ tobacco control, alcohol policy, tackling obesity, addressing other health risk factors, health promotion through social determinants of health, health promotion system performance evaluation, health promotion public policy, promoting health through globalization, promoting health through consumer protection system, health promotion financing และ health burdenโดยโครงการฯ จะสนับสนุนทุนในการวิจัยและค่าครองชีพของนักวิจัยรุ่นใหม่ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ihpp.thaigov.net หรือ ติดต่อคุณอาทิตยา เทียมไพรวัลย์ โทร : 02-590-2366 อีเมล์ : [email protected] กำหนดปิดรับใบสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code