ประกาศเปิดรับพิจารณาสื่อโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม รอบที่ 1 ประจำปี 2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

เรื่อง ประกาศเปิดรับพิจารณาสื่อโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม

รอบที่ 1 ประจำปี 2556

ความเป็นมา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ด้วยเจตนารมย์ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนคนไทยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ

การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืนนั้น ต้องประกอบไปด้วยการทำงานในลักษณะองค์รวมของทั้งสังคม เป็นการทำงานทั้งในระดับพื้นที่และเชิงประเด็น เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การทำงานสร้างเสริมสุขภาพจึงมีความหลากหลายแต่เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทย

ในการไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์กร การสร้างความเข้าใจกับประชาชนจึงถือเป็นหนึ่งในภารกิจงานที่สำคัญของ สสส. เพราะหากประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขาดความเข้าใจในเรื่องสร้างเสริมสุขภาพ การจะปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพคงจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพได้ถูกเผยแพร่ทั้งความรู้ ต้นแบบ รวมไปถึงแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้องให้กับประชาชน สสส. จึงได้จัดตั้งสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมขึ้น โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สนับสนุนการดำเนินงานหลักที่ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.

ในแต่ละปี สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม จะกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานหลักภายใน สสส. และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยแผนงานดังกล่าว จะเน้นการสร้างความเข้าใจและการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการสื่อสาร เพื่อพัฒนาประเด็นสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่สังคม สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม จึงได้ดำเนินการเปิดรับพิจารณาสื่อโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมรอบที่ 1 ประจำปี 2556 ตามรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างการรับรู้ประเด็นสร้างเสริมสุขภาวะ อันนำไปสู่การเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนคนไทยผ่านสื่อโทรทัศน์

2.เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ให้ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนประเด็นสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับสังคมไทย

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร

1.กลุ่มประชาชนทั่วไป

2.กลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่าง 12-24 ปี

กรอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน

สสส. ต้องการเปิดรับพิจารณาสื่อโทรทัศน์ ทั้งสถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ที่กำลังดำเนินงานและมีช่วงเวลาการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7, 9 และ สทท. อยู่ในปัจจุบัน โดยถูกต้องตามระเบียบทางกฎหมาย พร้อมทั้งมีสิทธิดำเนินการเสนอราคาขายสื่อได้ตามกฎหมาย และมีความสนใจที่อยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะที่เป็นประโยชน์ไปสู่สังคมไทย

รูปแบบของสื่อโทรทัศน์ ที่เปิดรับคัดเลือก

เปิดรับคัดเลือกพื้นที่โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7, 9 และ สทท. ในรูปแบบสปอตโทรทัศน์เท่านั้น โดยแผนงานที่นำเสนอ ต้องอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.รายการที่ออกอากาศวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 24:01-06:00 น. แบ่งประเภทรายการได้ดังนี้

1.1.รายการประเภทข่าว ละคร และการถ่ายทอดสด ราคาที่เสนอเป็นราคาหลังจากหักส่วนลดแล้วราคาไม่เกิน 200,000 บาท / นาที

1.2.รายการทุกประเภทที่ไม่ใช่ข่าว ละคร และการถ่ายทอดสด ราคาที่เสนอเป็นราคาหลังจากหักส่วนลดแล้วราคาไม่เกิน 120,000 บาท / นาที

2. รายการที่ออกอากาศวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06:01-18:00 น. แบ่งประเภทรายการได้ดังนี้

2.1.รายการประเภทข่าว ละคร และการถ่ายทอดสด ราคาไม่เกิน 200,000 บาท / นาที

2.2.รายการทุกประเภทที่ไม่ใช่ข่าว ละคร และการถ่ายทอดสด ราคาไม่เกิน 150,000 บาท / นาที

3. รายการที่ออกอากาศวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 06:01-18:00 น. แบ่งประเภทรายการได้ดังนี้

3.1.รายการประเภทข่าว ละคร และการถ่ายทอดสด ราคาไม่เกิน 390,000 บาท / นาที

3.2.รายการทุกประเภทที่ไม่ใช่ข่าว ละคร และการถ่ายทอดสด ราคาไม่เกิน 350,000 บาท / นาที

4. รายการที่ออกอากาศวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 18:01-24:00 น.แบ่งประเภทรายการได้ดังนี้

4.1.รายการประเภทข่าว ละคร และการถ่ายทอดสด ราคาที่เสนอเป็นราคาหลังจากหักส่วนลดแล้วราคาไม่เกิน 480,000 บาท / นาที

4.2.รายการทุกประเภทที่ไม่ใช่ข่าว ละคร และการถ่ายทอดสด ราคาไม่เกิน 350,000 บาท / นาที

หมายเหตุ :

– ราคาที่กำหนดข้างต้นเป็นราคาหลังจากหักส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

– ราคาที่กำหนดข้างต้นเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอแผนงาน

1.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะพิจารณาคัดเลือกแผนงาน โดยเปรียบเทียบจากเงื่อนไขการนำเสนอสิทธิพิเศษ, ตัวชี้วัดความนิยม (rating), ความร่วมมือในการรณรงค์ประเด็นงานเพื่อสังคม รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน

2.การให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ใดๆ ในรายการโทรทัศน์อาทิ ข้อความตัววิ่งประชาสัมพันธ์ การพูดประชาสัมพันธ์ในรายการ สสส.จะถือเป็นความร่วมมือกับ สสส. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการร่วมช่วยกันสร้างสรรค์สังคม เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนในประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะ

3.ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีสิทธิให้ผู้เสนอแผนงานชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับผู้เสนอแผนงาน และตัวแผนงาน

4.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาคัดเลือกใน ราคา จำนวน ประเภทหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะไม่พิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ สสส. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอแผนจะเรียกค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะพิจารณายกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอแผนงานที่ได้รับการคัดเลือกแล้วหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอแผนงานกระทำโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

5.ผู้เสนอแผนงานที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้คัดเลือกแล้ว ต้องทำสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง กับ สสส. ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง และระยะเวลาที่ สสส. กำหนด

ขอบเขตของแผนงานที่ต้องนำเสนอ ประกอบไปด้วย

นำเสนอแนวคิดและแผนงานในการนำประเด็นสร้างเสริมสุขภาพไปใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องมีความสอดคล้องกับรูปแบบของสื่อโทรทัศน์ที่นำเสนอ รายละเอียดของแผนงานประกอบไปด้วย

1.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของความร่วมมือระหว่าง สสส. และรายการ / สถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอ

2.ผังรายการ, รูปแบบรายการ, ช่วงเวลาออกอากาศ, จำนวนนาทีที่นำเสนอ, ราคาของเวลาออกอากาศ และ ผลตัวชี้วัดที่เป็นที่ยอมรับได้ หรือผลการวิจัย ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

3.การสนับสนุนความร่วมมือ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น ตัววิ่งในรายการ การพูดประชาสัมพันธ์ในรายการ การแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานของ สสส. ที่ต้องการเผยแพร่ในรายการ ฯลฯ ซึ่งมีการคิดหรือไม่คิดค่าใช้จ่าย ต้องระบุให้ชัดเจนในแผนงาน เพื่อให้คณะกรรมการได้ใช้ประกอบการพิจารณา

4.ผู้นำเสนอแผนงานจะต้องให้ทางสถานีรับรองตัวชี้วัดความนิยม (rating) ของรายการว่าอยู่ใน top 1-50 ของทางสถานี

5.งบประมาณของแผนงานโดยละเอียด อัตราปกติ อัตราส่วนลดปกติ และอัตราส่วนลดพิเศษสำหรับแผนงานของ สสส.

6.สรุปผลงานการทำงานที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม

คุณสมบัติของผู้เสนอแผนงาน

ผู้สนใจร่วมเสนอแผนงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.ผู้เสนอแผนงานต้องเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7, 9 และ สทท. หรือผู้ผลิตหลัก

2.สามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้นำเสนอเข้ามาได้ตามกรอบของระยะเวลาและงบประมาณรวมทั้ง ต้องเป็นผู้เจรจาตกลงทั้งในเรื่องช่วงเวลา / พื้นที่เผยแพร่สื่อ

3.ต้องเป็นสื่อที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถยืนยันได้ถึงการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องตลอดจนมีสิทธิเสนอราคาขายช่วงเวลาได้

ช่วงระยะเวลาในการเผยแพร่

แผนงานที่นำเสนอต้องมีช่วงระยะเวลาในการเผยแพร่ 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา

การส่งเอกสารเสนอแผนงาน

1. ผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมเสนอแผนงาน ให้กรอกแบบสมัครยื่นความจำนงเข้าร่วมเสนอผ่านทาง e-mail : [email protected] ก่อนวันที่ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์2556 เพื่อลงทะเบียนสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวปาณิสรา เพชรดิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2343-1500 ต่อ 4013

2. นอกจากนี้ให้ส่งเอกสาร 2 ซอง โดยส่งมาที่เคาน์เตอร์ สสส.ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยเอกสารที่จะส่งนั้นมี 2 ซองได้แก่

ซองที่ 1 เอกสารต้นฉบับ

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการเสนองาน จำนวน 1 ชุด

ส่วนที่ 2 รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของแผนงานที่ต้องนำเสนอ จำนวน 1 ชุด

ส่วนที่ 3

หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนระบุวัตถุประสงค์ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 1 ชุด) โดยรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการ ในกรณีมอบอำนาจให้ยื่นเสนอแผนงาน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจ โปรดระบุให้มีอำนาจต่อรองราคาและลงนามในเอกสารใดๆ แทน พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรอง และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ส่วนที่ 4 ประวัติและตัวอย่างผลงานเพื่อสังคม จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)

ซองที่ 2 เอกสารสำเนา

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการเสนองาน จำนวน 2 ชุด

ส่วนที่ 2 รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของแผนงานที่ต้องนำเสนอ จำนวน 1 ชุด

ส่วนที่ 3

หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนระบุวัตถุประสงค์ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 1 ชุด) โดยรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการ ในกรณีมอบอำนาจให้ยื่นเสนอแผนงาน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจ โปรดระบุให้มีอำนาจต่อรองราคาและลงนามในเอกสารใดๆ แทน พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรอง และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ส่วนที่ 4 ประวัติและตัวอย่างผลงานเพื่อสังคม จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)

คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกภายในเดือนมิถุนายน 2556 ทาง www.thaihealth.or.th

หมายเหตุ

* ในกรณีที่ผลงานที่นำเสนอไม่ผ่านการคัดเลือก หรือคณะกรรมการต้องการพัฒนาแผนงานเพิ่มเติมทาง สสส. จะดำเนินการเปิดรับคัดเลือกรอบถัดไป ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งแผนงาน ได้ที่

นางสาวปาณิสรา เพชรดิน (สอบถามข้อมูลรายละเอียด) โทร.02-343-1500

นายฉัตรพล เตชะมังคลานนท์ (ส่งเอกสารแผนงาน) 02-343-1500

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (thai health center)

เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาธร กทม. 10120

e-mail: [email protected]

ประกาศ วันที่ 25 มกราคม 2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code