ประกาศเปิดรับพิจารณาสื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม รอบที่ 1 ประจำปี 2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง ประกาศเปิดรับพิจารณาสื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม
รอบที่ 1 ประจำปี 2556
ความเป็นมา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีเจตนารมณ์ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนชาวไทย ทั้งด้านร่างกาย สังคม จิตใจ และสติปัญญา อย่างครอบคลุมและยั่งยืน ตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืนนั้น ต้องประกอบไปด้วยการทำงานในลักษณะองค์รวมของทั้งสังคม เป็นการทำงานทั้งในระดับพื้นที่และเชิงประเด็น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และเกิดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของสังคมไทย
การไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์กรได้นั้น การสร้างความเข้าใจกับประชาชนจึงถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของสสส. ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของสสส.และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งความรู้ ต้นแบบ ค่านิยมที่ถูกต้อง ตลอดจนภาพลักษณ์ในการทำงานของสสส.ผ่านงานสร้างเสริมสุขภาพ ได้ถูกเผยให้เกิดการรับรู้สู่สาธารณะ รวมถึงเกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรม สสส.จึงได้ดำเนินการเปิดรับพันธมิตรสื่อหนังสือพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรสื่อหนังสือพิมพ์ ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนประเด็นงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย
 2. เพื่อสร้างการรับรู้ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะ อันนำไปสู่การเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนคนไทยผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
 3. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ กิจกรรม ผลงาน การดำเนินงาน ตลอดจนนโยบายขององค์กรและภาคีเครือข่าย ให้ประชาชน และกลุ่มผู้บริหารเชิงนโยบายรับทราบ เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึงทั้งในกรุงเทพ, ปริมณฑล, และ ต่างจังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักคือ
 1. กลุ่มผู้บริหาร / ผู้นำท้องถิ่น
 2. กลุ่มวัยทำงาน
 3. กลุ่มเด็กและเยาวชน
คุณสมบัติของสื่อหนังสือพิมพ์ที่เปิดรับคัดเลือก
หนังสือพิมพ์รายวัน และราย 3 วัน วางจำหน่ายแพร่หลายทั่วประเทศ
ลักษณะของแผนงานที่ต้องการเปิดรับ
พื้นที่เพื่อการโฆษณา (advertising space)
บทบาทของสื่อหนังสือพิมพ์ในการสนับสนุนการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ
พันธมิตรสื่อหนังสือพิมพ์มีบทบาทในการให้ความร่วมมือ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ และต้นแบบที่ดีของงานสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่ายและสสส.ผ่านช่องทางสื่อของตนเอง
ประเด็นการสื่อสารที่อยู่ในขอบเขตการทำงาน
 1. การสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในเชิงนโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะ
 2. การสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาวะ
 3. การสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็นสร้างเสริมสุขภาวะของสสส. และภาคีเครือข่าย
รูปแบบและระยะเวลาการดำเนินการ
รูปแบบ : พื้นที่เพื่อการโฆษณา (advertising space)
ระยะเวลา : แผนงานที่นำเสนอต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการ 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา
ขอบเขตที่ต้องเสนอ
 1. ให้นำเสนอแผนงานในประเด็นสร้างเสริมสุขภาพเพื่อใช้ในการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องสอดคล้องกับรูปแบบของหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอคือ
 • รูปแบบพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ วันที่ตีพิมพ์ มูลค่าของพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงในพื้นที่นั้นๆ
 • นำเสนองบประมาณในแผนงานพื้นที่เพื่อการโฆษณา (advertising space)
 • กำหนดตัวชี้วัดที่เป็นที่ยอมรับได้ เช่น rating / จำนวนการพิมพ์ในแต่ละวัน/ จำนวนผู้อ่าน โดยเป็นค่าเฉลี่ยความนิยมของเดือนล่าสุดก่อนยื่นเสนอ
 1. นำเสนองบประมาณภายใต้แผนงานโดยละเอียด ทั้งงบประมาณในอัตราส่วนลดปกติ และอัตราส่วนลดพิเศษ โดยจำแนกพื้นที่อย่างชัดเจน
 2. กรอบงบประมาณขนาดพื้นที่เพื่อการโฆษณา
 • ราคาต่อคอลัมน์นิ้ว สีขาวดำ ไม่เกิน 1,600 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ราคาต่อคอลัมน์นิ้ว สี่สี ไม่เกิน 3,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ต้องระบุขนาดความกว้างของ คอลัมน์นิ้ว ที่เป็นหน่วยวัดมาตรฐาน (นิ้วหรือเซนติเมตร) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
การส่งเอกสารเสนอ ประกอบด้วย
 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเสนอแผนงานทางอีเมล์ (ส่งเฉพาะแบบฟอร์มเท่านั้น) [email protected] ก่อนวันปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เพื่อลงทะเบียนรายชื่อ และขอให้ท่านโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับทางเจ้าหน้าที่ นางสาวปาณิสรา เพชรดิน หมายเลขโทรศัพท์ 02-343-1500 ต่อ 4013
 2. ส่งเอกสารแผนงาน 2 ซอง ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 ประกอบด้วย

  ซองที่ 1 เอกสารต้นฉบับ
  ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการเสนอแผนงาน จำนวน 1 ชุด
  ส่วนที่ 2 รายละเอียดของแผนงานที่นำเสนอ รูปแบบการเผยแพร่ พื้นที่สำหรับการเผยแพร่ พร้อมงบประมาณ, ผล rating (กำหนดตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือและรับรองได้), จำนวนการพิมพ์ในแต่ละวัน, จำนวนผู้อ่าน โดยเป็นค่าเฉลี่ยความนิยมของเดือนล่าสุดก่อนยื่นเสนอ (นำเสนอแผนงานใน file power point จำนวน 1 ชุดพร้อมซีดีเสนอแผนงาน 1 ชุด)
  ส่วนที่ 3 หลักฐานบริษัทหนังสือรับรองการจดทะเบียนและข้อบังคับของบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ชุด) โดยรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท (ในกรณีมอบอำนาจให้ลงนามในใบสมัครเสนอแผนงาน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจโดยระบุให้ผู้รับมอบมีอำนาจต่อรองราคาและลงนามในเอกสารใดๆแทนผู้มอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด)
  ส่วนที่ 4 ประวัติและตัวอย่างผลงานของผู้เสนอแผนงานหรือกิจกรรมที่เคยร่วมกับสสส. (ถ้ามี)

  ซองที่ 2 เอกสารสำเนา
  ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการเสนอแผนงาน จำนวน 2 ชุด
  ส่วนที่ 2 รายละเอียดของแผนงานที่นำเสนอ รูปแบบการเผยแพร่ พื้นที่สำหรับการเผยแพร่ พร้อมงบประมาณ, ผล rating, จำนวนการพิมพ์ในแต่ละวัน, จำนวนผู้อ่าน โดยเป็นค่าเฉลี่ยความนิยมของเดือนล่าสุดก่อนยื่นเสนอ (นำเสนอแผนงานใน file power point จำนวน 2 ชุดพร้อมซีดีเสนอแผนงาน 2 ชุด)
  ส่วนที่ 3 หลักฐานบริษัทหนังสือรับรองการจดทะเบียนและข้อบังคับของบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ชุด) โดยรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท (ในกรณีมอบอำนาจให้ลงนามในใบสมัครเสนอแผนงาน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจโดยระบุให้ผู้รับมอบมีอำนาจต่อรองราคาและลงนามในเอกสารใดๆแทนผู้มอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด)
  ส่วนที่ 4 ประวัติและตัวอย่างผลงานของผู้เสนอแผนงานหรือกิจกรรมที่เคยร่วมกับสสส. (ถ้ามี)

 3. นำส่งเอกสารแผนงานทั้ง 2 ซอง ที่เคาน์เตอร์ สสส. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 (สสส.ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารที่ไม่ส่งตามวันและเวลาที่ระบุ ถ้าต้องการส่งทางไปรษณีย์ เอกสาร ต้องมาตามวันและเวลาที่ระบุ)
ระยะเวลาการพิจารณา
 1. รับลงทะเบียนพร้อมกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น.
 2. ยื่นแผนงานใน วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น. ที่ สสส. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกภายในเดือน สิงหาคม 2556
  (ติดตามผลได้จากทาง www.thaihealth.or.th)
หมายเหตุ
คณะกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาพื้นที่เพื่อการโฆษณาที่ทุกบริษัทนำเสนอเข้ามา ประกอบร่วมกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงานสื่อหนังสือพิมพ์ โดยบริษัทที่นำเสนอส่วนลดหรือสิทธิพิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่ผลงานที่นำเสนอไม่ผ่านการคัดเลือก หรือคณะกรรมการต้องการพัฒนาแผนงานเพิ่มเติมทาง สสส. จะดำเนินการเปิดรับคัดเลือกรอบใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งแผนงาน ได้ที่
นางสาวปาณิสรา เพชรดิน (สอบถามข้อมูลรายละเอียด) โทร.02-343-1500 ต่อ 4013
นายฉัตรพล เตชะมังคลานนท์ (ส่งเอกสารแผนงาน) โทร. 02-343-1500
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (thai health center)
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม.10120
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2556
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ