ประกาศเจตนารมณ์ “ก้าวต่อไปสู่สุขภาวะสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม” เดินหน้าส่งเสริมสิทธิ – สวัสดิการ – ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อประชากรกลุ่มเฉพาะ พร้อมมอบรางวัลแก่ บุคคล – องค์กรต้นแบบ ช่วยสังคมลดความเหลื่อมล้ำ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ “ก้าวต่อไปสู่สุขภาวะสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม” เดินหน้าส่งเสริมสิทธิ – สวัสดิการ – ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อประชากรกลุ่มเฉพาะ มอบรางวัล Voice of the Voiceless Award บุคคล – องค์กรต้นแบบ ช่วยสังคมลดความเหลื่อมล้ำ

                    เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566 ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีมอบรางวัล Voice of the Voiceless Award (VOV AWARD) พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “ก้าวต่อไปสู่สุขภาวะสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม” ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ครั้งที่ 2 ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ เป็นภารกิจของ สสส. ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดีในประชากรกลุ่มเฉพาะ การมอบรางวัล Voice of the Voiceless Award (VOV AWARD) ให้กับบุคคลและองค์กร มีเป้าหมายสร้างขวัญและกำลังใจให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่สานพลังขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมมาอย่างยาวนาน และเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ สสส. ได้รับรางวัลเนลสัน แมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564 ถือเป็นรางวัลของผู้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพไทยทุกคน

                    สำหรับรางวัล Voice of the Voiceless Award ที่มอบให้กับภาคีเครือข่ายครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. รางวัลบุคคลกลุ่มเฉพาะต้นแบบ 5 รางวัล 2. รางวัลองค์กรขวัญใจประชากรกลุ่มเฉพาะ 10 รางวัล 3. รางวัลบุคคลขวัญใจประชากรกลุ่มเฉพาะ 10 รางวัล โดยผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการด้านการสรรหาภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะของ สสส. พิจารณาคัดเลือกรางวัลแต่ละประเภท ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยประเมินจากบุคคลที่มีจิตสาธารณะ ทำงานทุ่มเท ช่วยเหลือและพัฒนาสังคม มีผลงานลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวอย่างที่ดีต่อบุคคล องค์กรมากกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาสังคม สถานศึกษา ที่มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบาย สร้างนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียม

                    นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส.และภาคีเครือข่าย ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า การมีสุขภาวะที่ดี ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสากล ที่ประชาชนทุกคนควรได้รับการดูแล ให้เข้าถึงสิทธิบริการทางสุขภาพ สวัสดิการต่างๆ ที่เท่าเทียมกัน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชน ที่ต้องเห็นความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาวะของตัวเอง ในช่วงสถานการณ์ปกติและในยามวิกฤตจากการเจ็บป่วยทางสุขภาพ ขณะที่พลเมืองและชุมชนต่างๆ จำเป็นต้องมีสิทธิที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่จะต้องกำหนดทิศทางหรือแผนการดำเนินงานให้คำนึงถึงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำใน “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ที่มีความเปราะบางและความเสี่ยงในการใช้ชีวิต จึงจำเป็นต้องได้รับกระบวนการพิเศษในการเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพจากนโยบายที่ต้องไม่ละเมิดสิทธิด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดๆ ด้วยการสนับสนุนกลไกและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพทางตรงและทางอ้อม

Shares:
QR Code :
QR Code