ประกาศราคากลาง ผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สัมปทานของกรุงเทพมหานครสำหรับการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๖ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Shares:
QR Code :
QR Code