ประกาศผล 6 ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น

ประกาศผล 6 ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น

ประกาศผล 6 ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น

ภายใต้กรอบการวิจัย

“เส้นทางพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนและการดำเนินงานในประเด็นสุขภาวะ ของ สสส.

(ThaiHealth Research Roadmap)”

 • การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและต้นแบบกลไกป้องกันสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ในประเทศไทย
  โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การวิจัยและพัฒนาแบบประเมินความรอบรู้ทางสุขภาพในการจัดการภาวะน้ำหนักเกินออนไลน์และผลของแพลตฟอร์มด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
  โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • โครงการวิจัย การใช้ Social Telecare Platform ในการติดตามดูแลทางสังคมเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโรค NCDs
  โดย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย
 • กลุ่มธุรกิจที่ไม่ดีต่อสุขภาพ: ระบบ กลยุทธ์ เส้นทาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางการติดตามและการจัดการ
  โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การศึกษาปัจจัยทางการค้าที่ส่งผลต่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือไม่ปลอดภัย และผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค
  โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนและบุคคล ด้วยการจัดทำแผนที่พฤติกรรมด้านสุขภาพ: กรณีศึกษากลุ่มประชากรที่อยู่ในวัยกำลังแรงงานในระบบของประเทศไทย
  โดย บจก.แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช

 

นำเสนอโครงการทั้ง 6 โครงการ ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส. โทร. 02-3431500

อีเมล [email protected] และ [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code