ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ออกแบบชุดปฏิทินไดอารี่ประจำปี 2555

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ออกแบบชุดปฏิทินไดอารี่ประจำปี 2555
ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องประกาศเปิดรับผู้นำเสนอแนวคิดและออกแบบชุดปฏิทินไดอารี่ประจำปี 2555 เพื่อสื่อสารองค์กร สร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ จนเกิดเป็นภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ขณะนี้ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยทางคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้สรุปให้ บริษัท verb design atelier co., ltd. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2554
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code