ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสื่อป้ายกลางแจ้ง เพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมรอบที่ 3 ประจำปี 2555 (แก้ไข)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสื่อป้ายกลางแจ้ง
เพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมรอบที่ 3 ประจำปี 2555 (แก้ไข)
สืบเนื่องจากประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องประกาศเปิดรับพิจารณาสื่อป้ายกลางแจ้งรอบที่ 3 ประจำปี 2555 เพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม โดยทางคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้สรุปการคัดเลือกดังต่อไปนี้
บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกมีทั้งหมด 1 บริษัท คือ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้แก้ป้ายทางด่วนพระราม 2 ขาเข้า และป้ายถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ทางเข้า rca
แต่เนื่องจากป้ายถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ทางเข้า rca เป็นป้ายแบบ light box ซึ่งไม่ตรงกับลักษณะของป้ายที่ tor ได้ระบุไว้ ดังนั้นทางคณะกรรมการฯ จึงขอยกเลิกประกาศฉบับเดิม ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555 และใช้ประกาศฉบับนี้แทน ซึ่งผลการคัดเลือกใหม่ คือ
บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกมีทั้งหมด 1 บริษัท คือ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้แก้ป้ายทางด่วนพระราม 2 ขาเข้า
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
นายฉัตรพล เตชะมังคลานนท์ โทร.02-298-0222 ต่อ 1019
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ