ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการ
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องประกาศงานจ้างเหมาออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้ดำเนินงาน สำหรับงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ได้สรุปผลการคัดเลือก ดังนี้
บริษัท เอ็กซ์ทรีม พลัส จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code