ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ฯ ให้เป็นสื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างประเทศไทย” รอบที่ 2 ประจำปี 2555

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาสื่อรายการโทรทัศน์
ให้เป็นสื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม (media for change)
ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างประเทศไทย” รอบที่ 2 ประจำปี 2555
ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องประกาศเปิดรับพันธมิตรผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาสื่อรายการโทรทัศน์ ให้เป็นสื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม (media for change)ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างประเทศไทย” รอบที่ 2 ประจำปี 2555 โดยทางคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้สรุปผลการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 รายการเรียลลิตี้ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในเรื่องการเลือกบริโภคและกิจกรรมทางกายภาพ ได้แก่ บริษัท แก็งค์ ซูเปอร์ จำกัด
ประเภทที่ 2 รายการที่รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างนิสัยการกินที่ดีให้กับเด็ก ได้แก่รายการทราบแล้วเปลี่ยน ของบริษัท แก็งค์ ซูเปอร์ จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code