ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดทำเว็บไซต์ศูนย์กลางการเรียนรู้งานสื่อการตลาดเพื่อสังคม

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดทำเว็บไซต์ศูนย์กลางการเรียนรู้งานสื่อการตลาดเพื่อสังคม
ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องประกาศเปิดรับพันธมิตรเพื่อจัดทำเว็บไซต์ศูนย์กลางการเรียนรู้งานสื่อการตลาดเพื่อสังคม โดยทางคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้สรุปผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก คือ
บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code