ประกาศผลการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศสส.

ประกาศ
ผลการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำ
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศสส.
ตามประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ศสส.) เรื่องประกาศเปิดรับเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำ ขณะนี้ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยทางคณะกรรมการได้สรุปการคัดเลือกดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ ได้แก่
นางสาว เกวรินทร์ ศิลาพัฒน์
สำรอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน ได้แก่
นายสุรราชย์ รุจิภักดิ์
ประกาศโดย
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ศสส.)
20 กันยายน 2555
Shares:
QR Code :
QR Code