ประกาศผลการคัดเลือกมุมนมแม่ต้นแบบในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๖

*** หมายเหตุ
  1. สถานประกอบกิจการ ส่งแบบลงทะเบียนภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
    พร้อมแนบประวัติผู้ที่จะเข้ารับประทานโล่รางวัล และรูปถ่าย 1.5 นิ้ว
  2. สถานประกอบกิจการ ต้องมาถึงก่อนเวลา 08.30 น. เพื่อซักซ้อมพิธีการประทานโล่
  3. รายละเอียดพิธีการรับประทานโล่รางวัล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรด์
    เมื่อมีหมายกำหนดการ จากกองงานพระวรชายาฯ จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ที่มา : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
Shares:
QR Code :
QR Code