ประกาศการเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกโครงการประชาสัมพันธ์ แผนงาน/โครงการภาคีในพื้นที่

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
เรื่อง การเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกโครงการประชาสัมพันธ์ แผนงาน/โครงการภาคีในพื้นที่
ตามที่ สสส. เปิดรับนิติบุคคล บุคคลทั่วไป และผู้ที่สนใจ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการภาคีในพื้นที่ ดังกล่าว สสส.ขอแจ้งเปลี่ยนระยะเวลาการประกาศผลการคัดเลือกใหม่ ดังนี้
เดิมประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เปลี่ยนเป็น วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 (ติดตามผลได้ทาง www.thaihealth.or.th)
หมายเหตุ
*ในกรณีผลงานที่นำเสนอไม่เข้าเกณฑ์ทางสสส.จะดำเนินการในการเปิดคัดเลือกรอบถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code