ประกวดวาดภาพป้องกันภัยน้ำเมา เพื่ออนาคตประเทศ

หวังลดผลกระทบไปยังสังคม

 

ประกวดวาดภาพป้องกันภัยน้ำเมา เพื่ออนาคตประเทศ

          เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าสุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา เพราะมัน ก่อให้เกิดการเสพติด นิยมบริโภคและเกิดผลกระทบต่างๆ รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง เศรษฐกิจและสังคม

 

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

 

          ด้วยเหตุนี้เอง การส่งเสริมให้เยาวชนรู้ทันภัยร้ายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และถ่ายทอดความคิดในการป้องกันผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อสารไปยังสังคม จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม สามารถบ่งชี้ให้สังคมเห็นได้ว่า สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา ดังนั้นจึงต้องควรมีมาตรการเพื่อป้องกันอนาคตของชาติจากภัยน้ำเมา กันอย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง

 

          ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เป็นองค์กรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กับกรมสุขภาพจิต โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถูกกำหนด ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ ในการดำเนินการวิจัยและจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและประเมินผลนโยบาย มาตรการและการดำเนินการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่เยาวชน และ คนในสังคม

 

          ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประการ คือ 1.ยุทธศาสตร์การสร้างความรู้และเครือข่ายนักวิชาการ 2. ยุทธศาสตร์การสื่อสารวิชาการเพื่อผลักดันนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย 3.ยุทธศาสตร์การสร้างฐานข้อมูลและการสื่อสารที่เหมาะสม 4.ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือต่างประเทศและ 5.ยุทธศาสตร์การสร้างศูนย์วิจัยปัญหาสุราให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 

          และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจึงได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรและเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ” พร้อมกับได้จัดให้มีการประกวดภาพวาดผลกระทบจากการป้องกันภัยร้ายน้ำเมา เพื่ออนาคตประเทศ

 

          วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเกิดความ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเพื่อให้เยาวชนเกิดการรู้ทันโทษพิษภัย จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบภาพวาด กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงการป้องกันอนาคตของประเทศจากจากภัยร้ายน้ำเมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ความสนใจในผลงานการประกวดวาดภาพ พุ่งตรงไปสู่กลุ่มเป้าหมาย หลัก คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ โดยระยะเวลาในการดำเนินงาน

 

          จะเริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 สำหรับผู้ที่ต้องการจะวาดภาพเพื่อส่งเข้าประกวด ขอให้วาดภายใต้คอนเส็ปต์ที่ว่า “ป้องกันภัยน้ำเมา เพื่ออนาคตประเทศ” โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว เยาวชน และสื่อถึงการป้องกันอนาคตของประเทศ โดยภาพวาดควรมีแนวคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ส่วน คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็น นักเรียนระดับประถมศึกษา ที่กำลังศึกษาในช่วงประถมศึกษาปีที่ 1-6 เท่านั้น

 

          ผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดหนึ่งคนส่งได้หนึ่งชิ้นโดยใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15x22นิ้ว ใช้สีตามความถนัด (ไม่จำกัดเทคนิค) และ ภาพที่ส่งจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งประกวดคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว และไม่เคยไปประกวดหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยมีรางวัลสำหรับผู้ชนะ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เป็นเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร กำหนดส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 และจะตัดสิน ประกาศผลในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ผู้ชนะจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 สามารถส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หลังอาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร . 02-590-2376 , 02-590-2380 มือถือ (085-357-7170,086-309-5570) หรือเปิด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เวบไซต์ [email protected]

 

          งานนี้ ทั้งคนเข้าประกวด และ คนที่ติดตามการประกวด มีแต่ได้กับได้ เพราะอย่างน้อยที่สุด ก็เท่ากับว่า เราเริ่มที่จะได้ภูมิคุ้มกันในการในการถูกชักจูง ให้หลงเข้าสู่วงจรร้ายของการพิษภัยจากการดื่มน้ำเมา ที่กำลังระบาดอยู่ในสังคมของคนหลงพิษในเวลานี้

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Update: 04-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code