ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำนักงาน ระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2568-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code