ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำนักงาน ระยะเวลา 3 ปี (2566-2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ