ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงานพร้อมติดตั้งจอแสดงผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code