ประกวดราคาจ้างสำรวจผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ รายไตรมาส และประมวลผลการดำเนินงานในภาพรวมและตามตัวชี้วัดของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code