ประกวดราคาจ้างสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ของกองทุน สสส.และหน่วยงานลักษณะพิเศษภายในสำนักงานกองทุน ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code