ประกวดราคาจ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข (Happiness Society) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ