ประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล โครงการรณรงค์ ไม่ดื่มไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่สาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code