ประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาสื่อโทรทัศน์หรือสื่อดิจิทัลโครงการรณรงค์พิษภัยบุหรี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code