ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแอปพลิเคชันส่งเสริมการอ่านเพื่อสุขภาวะ (SOOK Library Application) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code