ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาใช้บริการระบบประมวลผลและจัดการข้อมูลบนคลาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code