ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code