ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบกิจกรรมและนิทรรศการนำเสนอผลงานภายใต้ชุดโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code