ประกวดราคาจ้างจ้างสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ สสส. ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ