ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตภาพยนตรโฆษณาสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลโครงการรณงค์ลดอุบัติเหตุ ปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code