ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตภาพยนตรโฆษณาสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลโครงการรณงค์พิษภัยบุหรี่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code