ประกวดราคาจ้างจัดการความรู้วิชาการและสื่อสารสาธารณะจากผลงานวิจัยของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวเพื่อสื่อสารเชิงนโยบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code