ประกวดราคาจ้างจัดการความรู้วิชาการและสื่อสารสาธารณะ จากผลงานวิจัยของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวเพื่อสื่อสารเชิงนโยบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code