ปภ.แจง5จว.รับผลกระทบจากวาตภัย

ที่มา:เว็บไซต์แนวหน้า


ปภ.แจง5จว.รับผลกระทบจากวาตภัย  thaihealth


แฟ้มภาพ


          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 5 จังหวัด 11 อำเภอ 21 ตำบล 47 หมู่บ้าน เบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 246 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนรวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยด่วนแล้ว


          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 5 จังหวัด 11 อำเภอ 21 ตำบล 47 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 246 หลัง ได้แก่ แพร่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังชิ้น อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย รวม 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 61 หลัง สุโขทัย เกิดวาตภัยในอำเภอทุ่งเสลี่ยม รวม 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 22 หลัง วัด 1 แห่ง พะเยา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปง อำภอแม่ใจ และอำเภอดอกคำใต้ รวม 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย กำแพงเพชร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอโกสัมพีนคร รวม 8 ตำบล 23 ตำบล บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 141 หลัง ชัยภูมิ เกิดวาตภัย


          ในตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต รวม 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 22 หลัง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน แก่ผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ประเมินและจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code