ปภ.สุพรรณบุรี มุ่งลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ปภ.สุพรรณบุรี มุ่งลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ thaihealth


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมเตรียมความพร้อมหารือและทำความเข้าใจก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562


ที่ห้องประชุมวีไอพี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมหารือและทำความเข้าใจก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร มูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมจำนวน 280 คน


นางสุกัญญา เกตุแก้ว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประสานจากมูลนิธิคนเห็นคน โดยนายสัตวแพทย์ปกรณ์ สุวรรณประภา ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการหนุนเสริมศักยภาพคนไทยเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่งเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 นี้ ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม


โดยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็น 1 ใน 32 จังหวัดนำร่อง ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาโครงการหนุนเสริมศักยภาพคนไทยเพื่อเอาชนะภัยท้อง ถนนการประชุมหลักในการณรงค์การเกิดอุบติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และในการดำเนินงานปี 2562 นี้ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นำไปสู่ความร่วมมือ แบ่งงาน เกิดนวัตกรรมการทำงานในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสงกรานต์ เกิดการบูรณาการกิจกรรมและมาตรการที่ดำเนินการอยู่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ส่งผลต่อการลดอัตราการบาดเจ็บและอัตราการตายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และส่งผลถึงความร่วมมือที่ต่อเนื่องในระยะยาวทำให้อัตราการบาดเจ็บและอัตราการตายลดลง


อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันและประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ดังนั้นทางจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดประชุมการเตรียมการในครั้งนี้ขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code