ปภ. สร้างความเข้าใจ-เชื่อมั่นระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ปภ. สร้างความเข้าใจ-เชื่อมั่นระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ  thaihealth


แฟ้มภาพ


ปภ. ชี้แจงสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิในพื้นที่6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันพร้อมจัดพิธีปล่อยเรือวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิระบบETDวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามันเพื่อให้กลไกแจ้งเตือนภัยสึนามิมีความรวดเร็วทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว


นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบและพัฒนากลไกการแจ้งเตือนภัยสึนามิที่รวดเร็วและทั่วถึงโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ(ศภช.)ได้เชื่อมโยงข้อมูลเตือนภัยสึนามิอย่างเป็นระบบผ่านศูนย์วิเคราะห์สึนามินานาชาติพร้อมติดตามปัจจัยบ่งชี้แนวโน้มการเกิดสึนามิจากแหล่งต่างๆทั้งข้อมูลเชิงลึกของแผ่นดินไหวในทะเลข้อมูลแรงดันน้ำในระดับความลึกจากทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิฝั่งมหาสมุทรอินเดียและข้อมูลระดับน้ำทะเลจากสถานีวัดระดับน้ำรวมถึงได้วางระบบตรวจวัดและเตือนภัยสึนามิทั่วถึงทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัยและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและทันต่อสถานการณ์


ทั้งนี้ได้จัดการประชุมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิในพื้นที่6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันในวันนี้16มกราคม2562ณโรงแรมโนโวเทลโภคีธราจังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด6จังหวัดเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านบริการผู้ประกอบการด้านการประมงผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและผู้นำเครือข่ายเตือนภัยภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุมกว่า150คนนอกจากนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิระบบETD(EasytoDeploy)ในทะเลอันดามันระหว่างวัน16-18มกราคม2562ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บข้อมูลของคลื่นแรงสั่นสะเทือนและปัจจัยบ่งชี้การเกิดคลื่นสึนามิโดยทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลไปยังระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศต่างๆตามมาตรฐานสากล


อย่างไรก็ตาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เชื่อมโยงข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจะเกิดสึนามิอย่างรอบด้านบนฐานข้อมูลเชิงวิชาการพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยสึนามิที่แม่นยำรวดเร็วอีกทั้งวางระบบเตือนภัยสึนามิให้พร้อมใช้งานในทุกพื้นที่เสี่ยงภัยควบคู่กับการกระจายข้อมูลเตือนภัยสึนามิในหลากหลายช่องทางถึงระดับพื้นที่รวมถึงสร้างเครือข่ายเตือนภัยทำหน้าที่ประสานแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพทันท่วงที


ทั้งนี้ปภ.ได้ผลักดันให้มีกรอบนโยบายและการทำงานในทิศทางเดียวกันมีการบูรณาการการปฏิบัติงานให้การจัดการสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีระบบมีหน่วยเผชิญเหตุอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code