ปภ.สระบุรีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

ที่มา:  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ปภ.สระบุรีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะสำนักเลขานุการคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกันเพื่อติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยื่น(Mis For Stainable Road Safety)


          นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนมี ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับมีหัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ


          ตามที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะสำนักเลขานุการคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกันเพื่อติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยื่น(Mis For Stainable Road Safety) เวทีความปลอดภัย 4.0 และติดตามเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อย่างยั่งยืนพร้อมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  พ.ศ.2561 – 2564 และจัดให้มีเวทีกลางในทุกภาคส่วนร่วมระดมสมองในการจัดการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


          ดังนั้น ทางด้านจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นและดำเนินการติดตามและประเมินผลของโครงการฯด้วยและประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและกระตุ้นสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code