ปภ.ยันยึดหลักระเบียบก.คลัง ประกาศเขต-ช่วยเหลือภัยหนาว

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ปภ.ยันยึดหลักระเบียบก.คลัง ประกาศเขต-ช่วยเหลือภัยหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเชิงรุกและครอบคลุมทุกด้าน สำหรับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ส่วนราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556


                ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้แจกจ่ายเครื่องห่มกันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 850 ชุด พร้อมยืนยันผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ไม่ได้มีสาเหตุจากสภาพอากาศหนาวเย็นแต่อย่างใด


          นายชยพลธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานให้จังหวัดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเชิงรุกและครอบคลุมทุกด้าน โดยตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยหนาว สำรวจความต้องการเครื่องห่มกันหนาว และจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว พร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวซึ่งมุ่งเน้นการจัดสรรเครื่องกันหนาวอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม และครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กเล็ก และผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ควบคู่กับการวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว อาทิ อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้ประชาชนดำเนินชีวิตในช่วงฤดูหนาวอย่างปลอดภัย


          สำหรับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ส่วนราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ข้อ 5.1.14 (กรณีภัยหนาว) ดังนี้ กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ มีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 240 บาท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ 1 ล้านบาท


          นายชยพล กล่าวต่อไปถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ว่า หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันแจกจ่ายเครื่องห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย แยกเป็น


          1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ แจกจ่ายเสื้อกันหนาว จำนวน 150 ตัว


          2)จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมนักข่าวอุตรดิตถ์ แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว จำนวน 400 ผืน


          3)มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน และเสื้อกันหนาว 100 ตัว ส่วนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่า ชาวบ้านอำเภอน้ำปาดเสียชีวิต จำนวน 2 ราย ในช่วงที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น จากการตรวจสอบพบว่า ไม่ได้เสียชีวิตจากสภาพอากาศหนาวเย็น โดยผู้เสียชีวิตรายแรก ได้แก่ นางมั่ง อินดวง อายุ 63 ปี ราษฎรบ้านนาผักฮาด หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เสียชีวิตด้วยโรคไส้ติ่งอักเสบ ที่โรงพยาบาลน้ำปาด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560ส่วนรายที่สอง ได้แก่ นางแดงมีทา อายุ 87 ปี ราษฎรบ้านปางขามป้อม หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560


          อย่างไรก็ตาม กรณีจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศหนาวเย็น ให้รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน 25,000 บาท กรณีผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัว ให้พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินอีกไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้ ขอฝากเตือนให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ พร้อมสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคในช่วงฤดูหนาว สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1–18 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 30 สาขา หรือสายด่วนนิรภัย 1784ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ