ปณิธานจิตอาสาพลังแผ่นดิน ทำความดีเพื่อพ่อ

ปณิธานจิตอาสาพลังแผ่นดิน ทำความดีเพื่อพ่อ  thaihealth


เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรักในพระองค์ท่านเป็นพลังในการสานต่อพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับธนาคารจิตอาสา เปิดตัว “โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน” ทำความดีเพื่อสืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งสร้างกลไกสานต่อเครือข่ายงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้งอกงามและยั่งยืน  


ปณิธานจิตอาสาพลังแผ่นดิน ทำความดีเพื่อพ่อ  thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นสัญลักษณ์การทำความดีและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมดังที่คนไทยได้เห็นตลอดรัชสมัยของพระองค์ เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สสส.จึงเชิญชวนประชาชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานทุกภาคส่วนแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรักในพระองค์ท่านเป็นพลังในการสานต่อพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยร่วมกับธนาคารจิตอาสา พัฒนาพื้นที่กลางเพื่อสานพลังจิตอาสาผ่านทางเว็บไซต์ www.Palangpandin.com ซึ่งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงพลังเครือข่ายทั่วประเทศในการแบ่งปันเรื่องราวกิจกรรมอาสาทำดี การช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างกลไกสำหรับการสร้างงานและเครือข่ายจิตอาสาเพื่อผู้อื่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวการลงมือทำความดี สนับสนุนให้สังคมส่งต่อความดีแก่กัน  


และเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา สสส.จึงปลุกพลังเชิญชวนเจ้าหน้าที่ สสส. และประชาชนคนไทยร่วมทำประโยชน์และความดีตลอดทั้ง 365 วัน


ปณิธานจิตอาสาพลังแผ่นดิน ทำความดีเพื่อพ่อ  thaihealth


วรวรรณ ชายไพฑูรย์ นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ตั้งปณิธาน “ทำดี” ไว้ว่า  “จะเป็นคนดี ไม่คดโกง ไม่กระทำความเดือดร้อนให้คนอื่น ช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสให้เสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ ผ่านการตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่”


เช่นเดียวกับ มานิตา ศรีพงัน เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ตั้งปณิธาน “ทำดี” ไว้ว่า  ขอสานต่อการทำความดีด้วยการซื่อสัตย์สุจริตต่อการทำงานและการใช้ชีวิต โดยมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกคน และจะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยมีสติในทุกขณะ


สรัลชนา สุวรรณประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ตั้งปณิธานว่า ขอสานต่อปณิธานด้วยการสืบสานงานจิตอาสา การทำเพื่อสังคม และการสร้างสรรค์งานแก่ผู้คน ผู้ด้อยโอกาสในสถานที่ห่างไกลตามแนวทางของพ่อ  


วรนาฎ เวนุอาธร นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  ตั้งใจไว้ว่าจะขอเป็นจิตอาสา บริจาคโลหิตทุก 3 เดือนอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติบูชา ถือศีลเจริญสติทุกวัน และจะขอทำงานด้านสังคมตลอดชั่วชีวิตด้วย  


แสวง เสรีสุขสันต์ เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารศูนย์เรียนรู้ สสส. หรือน้าแหวง วัย 59 ปี ผู้มีใจทำเพื่อส่วนรวม โดยปฏิบัติงานดูแลอาคารทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ เล่าว่า แม้บางครั้งในการทำงานอาจมีความรู้สึกท้อ แต่ตนจะนำความรู้สึกเหล่านั้นแปรเปลี่ยนเป็นพลังเพื่อก้าวผ่านปัญหา และเป็นบทเรียนพัฒนาตนเองในทุกๆ วัน นอกจากนี้ คุณลุงยังยึดหลักคำสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ปลูกฝังต่อคนไทยมาช้านาน ซึ่งในแต่ละวันคุณลุงแสวงไม่ลืมที่จะเตรียมกระดาษใบเล็กๆ เพื่อจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตน โดยสิ่งที่ได้จากเศษกระดาษใบเล็กๆ ในแต่ละวันนั้น ได้เป็นเครื่องเตือนสติในการใช้จ่าย นอกจากนี้ ภาพหลอดยาสีฟันที่พระองค์ใช้จนหมดหลอดนั้น ได้เป็นที่มาของการเดินทางตามคำสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคุณลุงแสวงนั่นเอง


เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นต้นแบบในการทำความดีและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากว่าส่วนตน สสส.จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งต่อพลังความดีไปยังผู้อื่น ตลอดทั้ง 365 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


 

Shares:
QR Code :
QR Code